Algemene Voorwaarden

d.d.  7 juni 2017

Algemene voorwaarden van IN TOUCH WOMEN RESOURCE MANAGEMENT B.V. (“hierna aan te duiden met: IN TOUCH”), gevestigd te Limmen, en van alle aan IN TOUCH gelieerde ondernemingen (tezamen en alleen aangeduid met: “IN TOUCH”), gedeponeerd op 7 juni 2017 bij de Kamer van Koophandel.

 • Toepasselijkheid

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door IN TOUCH en/of de door aan haar gelieerde ondernemingen gesloten overeen­komsten, waarbij IN TOUCH goederen en/of diensten van welke aard dan ook aan opdrachtgever levert, alsmede op door IN TOUCH uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen, waarbij onder opdrachtgever de weder­partij van IN TOUCH wordt verstaan.
  • Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend, indien en voor zover IN TOUCH zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard.
  • De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  • Indien een of meer bepalingen en/of bedingen van onderhavige algemene voorwaarden en/of van de daarbij behorende overeenkomst niet geldig en/of onverbindend zijn en/of in strijd mochten komen met enige bepaling van dwingend recht, blijven de voorwaarden alsmede de daarbij behorende overeenkomst voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voor wat betreft nietige, nietig verklaarde dan wel vernietigbare bepalingen IN TOUCH in overleg met de opdrachtgever nieuwe bepalingen en/of bedingen zal vaststellen welke de strekking van de nietige c.q. vernietigde zoveel mogelijk benaderen.
 • (Totstandkoming) overeenkomst

  • Opdrachtgever zal IN TOUCH tijdig alle voor het opstellen van de offerte, waarin de aard en de omvang van de opdracht is opgenomen, en voor de uitvoering van de opdracht nuttige en noodzakelijke documenten, gegevens en/of inlichtingen verschaffen en ter zake alle medewerking verlenen.
  • Alle van IN TOUCH uitgaande offertes, prijsopgaven, aanbiedingen en dergelijke zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
  • Een opdrachtgever wordt geacht bij het accepteren van een aanbieding op de hoogte te zijn van de tarieven en prijzen van IN TOUCH en daarmee te hebben ingestemd. De exacte tarieven en prijzen wordt in de opdrachtbevestiging gespecificeerd.
  • IN TOUCH is niet eerder gebonden, dan nadat IN TOUCH een opdracht schriftelijk of per email heeft bevestigd. Deze bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist weer te geven, tenzij hiertegen binnen acht dagen na datum door de opdrachtgever schriftelijk bezwaar is gemaakt. In dat geval beslist IN TOUCH of een overeenkomst tot stand is gekomen. IN TOUCH bericht opdrachtgever hierover schriftelijk op zo kort mogelijke termijn.
  • Indien opdrachtgever tussentijds wijzigingen c.q. uitbreidingen van de overeengekomen opdracht wenst, komen de daarmee gemoeide kosten (inclusief meerwerk kosten) voor rekening van de opdrachtgever. IN TOUCH zal de (financiële) voorwaarden in een aanvullende opdracht schriftelijk bevestigen, voor welke opdracht de bepalingen uit deze algemene voorwaarden onverkort gelden.
 • Uitvoering opdracht

  • IN TOUCH verbindt zich de overeengekomen opdracht die een inspanningsverbintenis behelst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed koopmanschap uit te voeren.
  • De door IN TOUCH te leveren diensten zullen in beginsel worden uitgevoerd tijdens opdrachtgever’s werkdagen.
  • Opdrachtgever stelt kosteloos alle in redelijkheid voor de uitvoering van de opdracht gewenste faciliteiten ter beschikking.
  • IN TOUCH mag zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedienen van derden, tenzij schriftelijk het tegendeel is overeengekomen. De opdrachtgever is hiertoe niet gerechtigd, tenzij IN TOUCH daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
 • Prijzen

  • Alle opgegeven prijzen zijn exclusief verschuldigde omzetbelasting, eventueel andere door de overheid opgelegde heffingen en reis- en verblijfkosten. De opdrachtbevestiging bevat de exacte prijs/het exacte tarief en de exacte kosten.
  • IN TOUCH is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien de kosten van één of meer van de prijsbepalende factoren stijgen na de datum van het sluiten van de overeenkomst, welke verhoging aan de opdrachtgever zal worden doorberekend.
 • Betaling

  • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Betaling dient te geschieden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook en zonder dat de opdrachtgever haar betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.
  • Bij overschrijding van de sub 1 genoemde termijn, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. In dat geval is de opdrachtgever vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand of een gedeelte daarvan.
  • Indien IN TOUCH, nadat de opdrachtgever in verzuim is, betalings­herinneringen of andere verzoeken tot betaling aan de opdrachtgever richt doet dit niet af aan het hiervoor in dit artikel bepaalde.
  • Een betaling geldt als ontvangen, zodra het bedrag is bijgeschreven op één van de bankrekeningen van IN TOUCH of in contanten aan IN TOUCH is overhandigd, onder afgifte van een kwitantie.
 • Aansprakelijkheid
  • Opdrachtgever is jegens IN TOUCH aansprakelijk voor schade, waaronder begrepen schade die IN TOUCH als gevolg van het handelen of nalaten van opdrachtgever in strijd met de overeenkomst, of van onveilige situaties in diens organisatie.
  • Opdrachtgever is voorts jegens IN TOUCH aansprakelijk voor schade als gevolg van handelen of nalaten, al dan niet met opzet of bewuste roekeloosheid, van een werknemer van opdrachtgever of een door opdrachtgever ingeschakelde derde.
  • Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het (tijdig) nakomen van haar verplichtingen met betrekking tot de overeenkomst of indien duidelijk is dat de opdrachtgever niet, niet volledig en/of niet tijdig aan haar verplichtingen jegens IN TOUCH zal kunnen voldoen, dan wel wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, of een verzoek tot faillietverklaring van de opdrachtgever door de opdrachtgever zelf is gedaan, wanneer surséance van betaling door de opdrachtgever wordt aangevraagd, de opdrachtgever onder curatele is gesteld, dan wel te zijner laste enig beslag ligt of sprake is van liquidatie van zijn bedrijf, heeft IN TOUCH het recht om nakoming uit hoofde van alle tussen partijen bestaande overeen­komsten op te schorten, dan wel de overeenkomsten met de opdrachtgever, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en worden eventuele verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van alle tussen partijen bestaande overeenkomsten onmiddellijk opeisbaar.
  • In geval van verzuim van de opdrachtgever is zij gehouden alle buiten­gerechtelijke invorderingskosten te voldoen, welke worden gesteld op minimaal 15% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,00 ex BTW.
  • IN TOUCH is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door derden die op verzoek en met toestemming van de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.
  • Voor overigens door de opdrachtgever geleden schade als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins is IN TOUCH niet aansprakelijk, tenzij de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van IN TOUCH.
  • Voor zover IN TOUCH verplicht zou zijn tot enige schadevergoeding, is deze schadevergoeding beperkt tot maximaal de helft van het honorarium dat IN TOUCH in het kader van de opdracht van opdrachtgever heeft ontvangen. IN TOUCH is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan op grond van haar aansprakelijkheids­verzekering wordt uitgekeerd.
 • Intellectuele eigendom

  • Alle intellectuele eigendomsrechten op door IN TOUCH geleverde zaken, waaronder op modellen, technieken, instrumenten, programmatuur, analyses, documentatie, handleidingen, offertes, alsmede het voorbereidend materiaal, berusten bij IN TOUCH tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  • IN TOUCH verstrekt aan opdrachtgever een niet-exclusief gebruiksrecht op de door haar geleverde zaken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van IN TOUCH is opdrachtgever niet gerechtigd de geleverde diensten of zaken op een andere wijze te gebruiken dan overeengekomen en/of de aan hem verleende rechten en/of bevoegdheden geheel of gedeeltelijk aan derden ter beschikking te stellen, over te dragen en/of in licentie te geven.
  • Opdrachtgever staat er voor in dat hij gerechtigd is om de in het kader van de overeenkomst aan IN TOUCH ter beschikking gestelde zaken door IN TOUCH te laten verveelvoudigen, openbaar te maken, of anderszins te bewerken zoals nader overeengekomen door partijen en dat hij daarmee geen inbreuk maakt op intellectuele eigendoms­rechten van derden. Opdrachtgever legt, indien en voor zover van toepassing,  op eerste verzoek van IN TOUCH alle benodigde bewijsmiddelen van diens rechten over.
  • Ingeval van aanspraken van derden ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, of wanneer het vermoeden bestaat dat met de uitvoering van een overeenkomst inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, staat het IN TOUCH vrij die maatregelen te nemen die haar goeddunken, teneinde de gestelde inbreuk op te heffen en de schade ter zake zoveel mogelijk te beperken. Indien en voor zover de door IN TOUCH te nemen maatregelen kosten voor opdrachtgever met zich meebrengen, is IN TOUCH daarvoor niet aansprakelijk.
  • De opdrachtgever verleent IN TOUCH vrijwaring voor alle schade en kosten waarvoor IN TOUCH wordt aangesproken als gevolg van door derden gestelde inbreuken op hun intellectuele eigendomsrechten, ter zake de door opdracht­gever aan IN TOUCH ter beschikking gestelde zaken. De opdracht­gever zal jegens IN TOUCH op haar eerste verzoek afdoende zekerheid stellen voor nakoming van haar hieruit voortkomende financiële verplichtingen jegens IN TOUCH.
  • De opdrachtgever zal IN TOUCH onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een (dreigende) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door IN TOUCH geleverde (nog te leveren) zaken of verrichte (nog te verrichten) werkzaamheden.
 • Annulering

  • IN TOUCH behoudt zich het recht voor de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk te annuleren bij zodanige omstandigheden dat nakoming in redelijkheid niet meer van IN TOUCH kan worden verlangd. IN TOUCH is bij annulering geen schadevergoeding verschuldigd. Dit geldt eveneens indien de opdrachtgever dusdanige veranderingen in de opdracht aanbrengt dat de opdracht naar het oordeel van IN TOUCH onuitvoerbaar wordt en/of dat IN TOUCH naar haar oordeel niet geschikt is om de opdracht uit te voeren, zonder dat IN TOUCH ter zake verplicht is tot enige schade­vergoeding voor het vroegtijdig beëindigen van de overeenkomst. De opdrachtgever is verplicht IN TOUCH alle kosten ter zake de annulering te vergoeden.
  • IN TOUCH is eveneens gerechtigd de overeenkomst te annuleren indien de opdrachtgever in gebreke blijft de bedongen diensten te laten verrichten, zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter is vereist en onverminderd het recht van IN TOUCH de zaken en/of gegevens voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan, alles zonder dat op IN TOUCH enige aansprakelijk­heid voor verlies, beschadiging of anderszins rust.
  • Opdrachtgever is niet gerechtigd tot annulering, tenzij IN TOUCH daartoe schriftelijk (in de offerte/opdrachtbevestiging) toestemming heeft verleend. Opdrachtgever heeft wel een bedenktermijn van minimaal 14 dagen die ingaat op het moment dat de opdrachtgever zich voor een training of workshop heeft ingeschreven.
  • In het geval er sprake is van restitutie zal IN TOUCH een termijn hanteren van maximaal 10 werkdagen.
 • Overmacht

  • In geval van overmacht heeft IN TOUCH het recht hetzij nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten, hetzij de overeen­komst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot enige schade­vergoeding gehouden te zijn jegens de opdrachtgever of derden, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van IN TOUCH.
  • Onder overmacht wordt onder meer verstaan: elke buiten de invloed van IN TOUCH liggende of elke voor haar redelijkerwijs niet voorziene omstandig­heid, die de nakoming van de verplichtingen van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Onder dergelijke omstandigheden zijn onder meer begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, rellen, of andere verstoringen van de publieke orde, brand, natuurrampen, staking, (beperkende) overheids­maatregelen, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen, machinebreuk en andere bedrijfs­stoornissen, alsmede het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden van wie zaken of diensten worden ontvangen.
 • Vrijwaring
  • De opdrachtgever verleent IN TOUCH vrijwaring jegens derden, medewerkers van opdrachtgever daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie, en zal IN TOUCH schadeloos stellen voor alle kosten, schaden en interessen, welke ten laste van IN TOUCH mochten komen als gevolg van aanspraken van voornoemde derden jegens IN TOUCH voor door IN TOUCH ten behoeve van de opdrachtgever geleverde zaken, verrichte diensten en/of geleverde adviezen, een en ander met inachtneming van de wettelijke bepalingen.
 • Toerekenbare tekortkoming opdrachtgever

  • Ingeval de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) voortvloeit, alsmede ingeval van faillissement of surséance van betaling, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft IN TOUCH het recht, zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, ter keuze van IN TOUCH, zonder dat IN TOUCH tot enige schadevergoeding gehouden is en onverminderd de aan IN TOUCH in deze toekomende rechten.
  • De opdrachtgever is in het bijzonder verplicht de schade, die IN TOUCH door de voortijdige beëindiging van de overeenkomst als in lid 1 van dit artikel bedoeld, lijdt te vergoeden. In deze gevallen is elke vordering, die IN TOUCH ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en ineens opeisbaar.
 • Geheimhouding
  • Zowel IN TOUCH als opdrachtgever zullen zowel in de precontractuele fase, waaronder mede begrepen het offertestadium, als tijdens de overeenkomst, als na afloop van de overeenkomst geheimhouding betrachten ten aanzien van alle informatie met betrekking tot partijen die hen in verband met de overeenkomst ter kennis komt en met het oog daarop de nodige voorzorgsmaatregelen treffen.
  • Bij overtreding van het sub 14.1 opgenomen beding verbeurt opdrachtgever een onmiddellijk zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare boete van € 5.000,00 voor elke dag dat de overtreding duurt, onverminderd het recht van IN TOUCH om de werkelijk geleden schade te vorderen.
 • Bewijs

  • Behoudens tegenbewijs zijn ten aanzien van de (uitvoering van de) overeenkomst de administratieve gegevens van IN TOUCH beslissend.
 • Geschillen
  • Op alle overeenkomsten tussen IN TOUCH en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
  • Alle geschillen tussen IN TOUCH en opdrachtgever worden ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter.